RISE
Tag: [RISE] Fans: 36 Created: 2011-11-12
Leader
Leader
Leader

Platoon Presentation

RISE
Deh-shay, deh-shay bah-sah-rah, bah-sah-rah
 

Platoon feed