slavetosociety

Oldest man in Moldova, honest! Check Wiki!!! 6 years ago