slavetosociety

Oldest man in Moldova, honest! Check Wiki!!! 3 years ago