slavetosociety

Oldest man in Moldova, honest! Check Wiki!!! 5 years ago