NeverBackDownPL
Tag: [NBD] Fans: 21 Erstellt: 30.09.2014
Gründer
Leader
Leader

Platoon-Präsentation

REGULAMIN PLUTONU

*Pluton NBD/NeverBackDownPL jest założony 4fun,ale wiadomo że pewne zasady powinny być
*Przed przyjęciem gracza do plutonu!,sprawdzamy czy nie jest cheater!.Służą do tego fora,specjalne strony,dowody w postaci screenshotów/wideo
*Nie gramy na bugach/czitach na serwerach
(jeśli sam zobaczę gracza z plutonu gdy gra na bugach/czitach,albo ktoś inny dostarczy mi dowody w postaci screenschotów/wideo to dany gracz zostaje wyrzucony z plutonu bez ostrzeżeń).
*Szanujemy siebie wzajemnie
*Nie obrażamy członków plutonu
*Nie używamy rasistowskich wulgarnych słów,wobec innych graczy
*Jeśli ktoś ktoś z członków plutonu nie stosuje się do zasad regulaminu,(i używa wulgarnych,obraźliwych słów,wyzywa pozostałych z plutonu,należy zgłosić to założycielowi bądź dowódcy)
*Za niestosowne zachowanie gracz dostaje ostrzeżenia,po trzech zostaje wyrzucony z Plutonu
*Krytyczne zmiany w plutonie typu:przyjmowanie/wyrzucanie graczy,opuszczanie/zmiana plutonu na czas rozgrywki klanowej w innym plutonie.Proszę mnie informować o tym wcześniej,podając powód.
*Zastrzegam sobie jakiekolwiek zmiany emblematu,nazwy plutonu oraz jego regulaminu.(Przy tworzeniu plutonu,nazwy i emblematu odpowiednie osoby były proszone o pomoc!.)
*Do komunikacji podczas rozgrywek używamy komunikatorów głosowych/czatu typu ts,skype,origin albo gg.
(jeżeli członek plutonu nie posiada żadnego z powyższych proszę to zgłosić założycielowi plutonu bądź jednemu z dowódców).
*Sprawy nie związane z plutonem,oraz grą bf3 załatwiamy/piszemy między sobą prywatnie,chyba że pozwoli na to założyciel/dowódca(ściana plutonu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RULES PLATOON

* Platoon NBD / NeverBackDownPL 4Fun is founded, but it is known that certain rules should be
*Before the adoption of a player platoon!,we check to see if there is a cheater !. This is done with forums, special pages, the evidence in the form of screenshots / videos
* We do not play on bugs / cheat servers
(if you see the same player with a platoon when playing the bugs / czitach, or someone else will provide me with evidence in the form of screnschotów / video to a player is kicked from a platoon without warning).
* We respect each other
* Do not offend members of the platoon
* Do not use vulgar words racist, against other players
*If anyone one of the members of the platoon did not apply the principles of the Rules, (and uses vulgar, offensive words, challenges remaining platoon, you should report it to the founder or leader)
* The inappropriate behavior of a player gets a warning after three is kicked out of Plutonium
* Critical changes in the platoon type: receiving / eject players leaving / change plutonium clan playing time in another platoon.Keep me informed about this earlier, stating the reason.
* I reserve any changes emblem,name of plutonium and its regulations. (When creating plutonium, the name and emblem of the right people were asked to help !.)
* To communicate during games, we use voice chat / IM type ts, skype, origin or gg.
(if a member of the platoon does not have any of the above, please report it to the founder or one platoon commander).
* Things are not associated with plutonium, and the game bf3 we handle/write each other privately,unless permitted by the founder / leader(plutonium wall)
 

Platoon-Feed